Blog

ORGANLARIN GÜNAHLARI

Kalbin Günahlarının bazıları şunlardır:

Hayırlı amellerde riyakârlık etmek

Hayırlı amelleri insanlar için, yani insanların kendisini övmesi için yapmak riyadır ve riya amelin sevabını yok eder.  

Ucub

Yani yaptığı ibadetleri kendisinden bilip, bunların Allâh’ın muvaffak kılmasıyla olduğunu hatırlamaktan gâfil olmak 

Allâh’ın varlığından şüphe etmek

Emin ve yeis

Allâh’ın kullarına kibirlenmek

Yani bir kimsenin hakkı söylediğini bildiği halde, bunu reddetmek veya insanları hor görmek

Kin beslemek

Yani bir Müslümana karşı düşmanlık besleyip bununla amel etmek 

Haset etmek

Yani bir Müslüman’daki nimeti ona çok görüp, o nimetin onda bulunmasından nefret edip onun elinden gitmesi için çaba sarf etmek 

Sadakayı başa kakmak

Yani sadaka verdiği kişiye, kalbini kırma amacıyla örneğin: “Ben sana filan gün, falan şeyleri vermedim mi?” demek.

Bu günah, kişinin vermiş olduğu sadakanın sevâbını yok eder.

Günah işlemekte ısrar etmek

Allâh hakkında suizanda bulunmak

Allâh’ın kulları hakkında suizanda bulunmak

Kaderi yalanlamak (bu küfürdür)

Kendisinin veya başkasının işlediği günaha sevinmek

Hainlik etmek 

Örneğin; kafir bile olsa, bir kimseye “Sen benim himâyem altındasın.” diye güven verdikten sonra onu öldürmek.

Mekr etmek yani Müslümana gizlice zarar vermek 

Sahabilerden, Peygamberimizin âl’inden ve salihlerden nefret etmek

Allâh’ın farz kılmış olduğu şeylerde cimrilik yapmak

Örneğin; kişinin eşinin nafakasını vermekte veya zekât malını vermekte cimrilik yapması.

Hırs yapmak

Yani kalbin dünya malına zemmedilen şekilde bağlanması, öyle ki helal haram gözetmeden, insanlara üstünlük taslamak, kibirlenmek ve nefsin haram olan hevesleri doğrultusunda kullanmak üzere mal toplamak

Allâh’ın, yüce kıldığı şeyleri küçümsemek. Bu küfürdür.

Taatleri veya haramları hafife almak. Bu da küfürdür.

Kur’ân-ı Kerîm’i, din ilmini, Cennet’i veya Cehennem azabını küçümsemek. Bu da küfürdür. 

Karnın Günahları

Karnın günahlarından bazıları şunlardır:

Faiz yemek

Gasp edilen malı yemek

Çalınan malı yemek

Dinin haram kıldığı yoldan elde edilen her malı yemek

İçki içmek

Sarhoş edici, necis veya tiksindirici şeyleri yemek 

Haksız yere yetim malı yemek

Haksız olarak vakıf malı yemek

Yani vakfedilen malı, vakfedenin şart koşmuş olduğu şekil dışında kullanmak haramdır.

Utandırma yoluyla alınan malı yemek 

Gözün Günahları

Gözün günahlarından bazıları şunlardır:

Erkeklerin; namahrem olan hanımların el, yüz ve ayaklarına şehvetle bakmaları veya bunların dışındaki bölgelerine mutlak bir şekilde bakmaları

Kadınların; erkeklerin avret bölgesi olan diz kapağının altı ile göbekleri arasındaki bölgeye bakmaları

Hemcins olanların birbirlerinin avret sayılan bölgelerine bakmaları

Kadın olsun, erkek olsun yalnızken gereksiz yere ön veya arka avretlerini açmaları 

Hemcins olanların birbirlerinin diz kapağının altı ile göbekleri arası dışındaki bölgeye şehvetsiz bakmaları caizdir.

Erkeğin, mahremi olan kadının yüzü, başı, göğsü, dizden aşağısı ve kollarına şehvetsiz bakması caizdir, ancak karın ve sırt bölgelerine bakılmaz.

Müslümana küçümseyerek bakmak haramdır.

Ev sâhibinin izni olmadan, onun evinin içine bakmak haramdır.

Bir kimsenin gizlediği bir şeye bakmak

Dilin Günahları

Gıybet etmek

Yani Müslüman kardeşinde bulunan ve zikredilmesinden hoşlanmadığı şeyi, arkasından konuşmak

Koğuculuk yapmak 

Yani insanların arasını bozmak için laf taşımak 

Kışkırtmak

Söz kullanmadan bile olsa veya hayvanlar arasında olsa dahi kışkırtmak haramdır.

Yalan söylemek 

Yani gerçeğin zıttını söylemek

Yalan yere yemin etmek

Kazf; yani haksız yere zina ile itham etmek

Sahabilere sövmek

Yalan yere şahitlik etmek 

Borcunu ödeme zamanı gelenin, ödemeye gücü yettiği halde borcunu ödemeyi geciktirmesi

Sövmek ve lanetlemek

Müslüman ile alay etmek

Müslüman’a, onu incitecek her hangi bir sözü haksız yere söylemek

Allâh ve Resulü hakkında yalan söylemek 

Batıl iddiada bulunmak

Bid’î Talak

Yani hanımı aybaşı halindeyken veya kendisiyle cinsel münasebette bulunduğu bir temizlik döneminde boşamak

Zihâr

Yani erkeğin; hanımına: “Sen bana anamın sırtı gibisin”, yani seninle cinsel ilişkiye girmem” demesi

Bir erkek bu sözleri sarf ettikten sonra hanımını hemen boşamaz ise kefareti yerine getirmesi gerekir.

Kefaret ise: Kefareti geçersiz kılacak kusurlardan salim olan bir köle azat etmektir.

Buna gücü yetmiyorsa, iki hicri ay aralıksız oruç tutmaktır. 

Buna da gücü yetmiyorsa, 60 miskini doyurmaktır.

Kur’ân-ı Kerîm’i manasını değiştirecek bir şekilde veya manasını değiştirmese de, tahrif ederek yanlış okumak 

Malı veya mesleği sebebiyle kifayetini bulan kimsenin dilenmesi 

Kendisinden başkasının bilmediği borç ve emanetlerin hastalığı nedeniyle öldüğü takdirde iade edilmesi için vasiyet etmeyi terk etmek 

Kişinin, babası dışında bir başkasının kendi babası olduğunu söylemesi veya kölenin, efendisi dışında bir başkasının azat ettiğini söylemesi 

Bir Müslüman kardeşi ile nişanlı olan kızla nişanlanmak

İlimsiz fetva vermek

Dini bir sebep olmaksızın, zararlı olan her ilmi öğrenmek veya öğretmek

Allâh’ın hükmü dışında hükmetmek

Ağıt yakmak

Feryat etmek

Haram işlemeye teşvik eden veya farzları yerine getirmekten soğutan herhangi bir sözü söylemek

İslâm dinini, Peygamberlerden birini, bütün âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’i veya Allâh’ın dininin sembollerinden herhangi birini kötüleyen herhangi bir sözü söylemek küfürdür.

Zurna çalmak

Mazeret olmadan, Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker’i (iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi) terk etmek

Talep edenlerden, öğrenilmesi zorunlu olan bilgileri gizleyip, onlara öğretmemek

Müslüman’ı hor görerek gülmek

Mazeret olmaksızın şahitlik yapmayı terk etmek

Selama, kişinin üzerine verilmesi farz olan karşılığı vermemesi

Hayvan keserken bilerek Besmele çekmemek

Hac veya umre ameline niyet edip girdikten sonra şehvetle öpmek haramdır.

 Farz oruç tutarken, kişinin öpme nedeniyle meninin çıkmasından korktuğu halde, şehvetle öpmesi tahrîmen mekruhtur.

Kendisine öpmesi haram olan kimseyi öpmek 

Kulağın Günahları

Kulağın günahlarının bir kısmı şunlardır:

Konuştuklarının dinlenmesini istemediklerinden dolayı konuşmalarını gizleyen insanların konuşmalarını dinlemek

Zurna gibi üflemeli çalgıları, uda benzer bir çalgı aleti olan tambur türünden çalgıları veya haram olan herhangi bir sesi dinlemek

Gıybet ve koğuculuk gibi haram olan şeyleri dinlemek

Ancak kendi isteği dışında bu sesleri işitir ve bunlardan nefret ederse günaha düşmez, fakat imkânı varsa, bunları inkâr etmesi gerekir.

Elin Günahları

Elin günahlarından bazıları şunlardır:

Ölçek, tartı ve kol ile ölçerek satarken, malı eksik vermek 

Hırsızlık yapmak

En az 10 dirhem değerinde olan bir şeyi, normalde saklandığı yerden çalan kimse, hâkim tarafından şiddetli bir cezaya çarptırılır.

Açıkta olan bir şeyi kaçırmak 

Gasp etmek

Meks

Ganimet malı şerî kurallara göre bölünmeden, o maldan almak

Bilerek bir Müslümanı zulmen öldürmek

Bunun cezası kısastır. Ancak vâris diyet karşılığında veya diyet almadan da kısastan vazgeçebilir.

Yanlışlıkla veya yanlışa benzer öldürmenin cezası diyet ve kefarettir.

Diyet: Hür olan Müslüman bir erkek için 100 deve; hür olan Müslüman bir kadın için ise 50 devedir.

Ancak diyetin özellikleri, öldürme kastına göre değişir.

Kefaret: Kefareti geçersiz kılacak kusurlardan salim olan Müslüman bir köleyi azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kişi için ise iki kamerî ay aralıksız oruç tutmaktır. 

Haksız olarak Müslüman’ı dövmek

Rüşvet almak veya vermek

Hayvanı yakmak

Ancak zarar veren bir hayvanın zararından kurtulmak için, yakmaktan başka bir yol yok ise, yakılması caizdir.

Canlı hayvanın herhangi bir organını keserek yaratılış şeklini değiştirmek

Zar ile oynanan oyunları, kumar sayılan her türlü oyunu, hatta çocukların oynadığı ceviz ve aşık kemiği oyunlarını oynamak

Tambur, keman gibi telli ve zurna gibi haram olan çalgıları çalmak

Usturayla sakalı kazımak

Namahrem olan bayana arada bir engel olmaksızın bilerek dokunmak veya engel olsa dahi şehvetle dokunmak

 Hemcins olanların veya mahremlerin birbirlerine şehvetle dokunmaları

Ruhu olan varlıkların resmini yapmak

Kişiye zekât farz olduktan sonra, imkânı olduğu halde zekâtın tamamını veya bir kısmını vermemesi

Zekât olarak verilmesi geçerli olmayan bir şeyi vermek veya müstahak olmayan kimselere vermek

İşçiye ücretini vermemek

Bir mazeret olmadığı halde, muhtaç olan kimsenin zaruri ihtiyacını gidermemek

Boğulan kimseyi, bir mazeret olmadığı halde kurtarmamak

Söylenmesi haram olan şeyleri yazmak

Hıyanet etmek

Hıyanet etmek dürüstlüğün zıttıdır. Hıyanet; söz, fiil ve tavırları kapsar.

Cinsel Organın Günahları

Cinsel organın günahlarından bazıları şunlardır:

Zina yapmak

Zina; erkeğin cinsel organının başının helali olmayan kadının cinsel organına girdirmesidir. 

Livata yapmak 

Yani erkeğin cinsel organının başını bir kimsenin makatına girdirmesidir. 

Bunu kendi hanımıyla dahi yapması haramdır, ancak cezası zina ve livata cezası gibi değildir.

Hür, mükellef ve sahih bir nikâh ile cinsel ilişkiye girmiş olanlar zina yaptıkları takdirde, kadın olsun erkek olsun, hâkim tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılır. Hiç nikâhlanmamış kimselere ise hâkim daha hafif bir ceza verir.

Kendi mülkü olsalar dahi hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak 

Bir kimseye helâli dışındakilerin mastürbasyon yapması 

Aybaşı veya lohusa halindeyken cinsel ilişkide bulunmak

Aybaşı veya lohusalığın bitmesinin ardından gusül abdesti almadan cinsel ilişkide bulunmak. 

Bu konuda daha önce zikrettiğimiz gibi ayrıntı vardır.

Görmesi haram olan kimsenin yanında, avret olan yerleri açmak

Ön veya arka avretini kıbleye yöneltip, büyük veya küçük tuvalet ihtiyacını gidermek

Kabrin üzerine büyük tuvalet ihtiyacını gidermek

Bir kabın içine bile olsa, câmi içerisinde küçük tuvalet ihtiyacını gidermek

Dinen kutsal sayılan şeylerin üzerine tuvalet ihtiyacını gidermek. Bu küfürdür.

Buluğ çağına girmiş erkeğin sünnet olması sünnettir.

Ayağın Günahları

Ayağın günahlarından bazıları şunlardır:

Günah işlemek için yürümek

Örneğin; hâkimin yanına gidip, haksız yere bir Müslüman’a zarar verecek şikâyette bulunmak veya bir Müslüman’ı haksız yere öldürmek ya da zarar vermek için yürümek.

Kölenin efendisinden kaçması

Bayanın kocasından mazeretsiz bir şekilde kaçması

Üzerinde hakkı olanın hakkını yerine getirmekten kaçmak

Örneğin; kişinin borcu ödemekten, nafakasını temin etmekle yükümlü olduklarının nafakalarını vermekten, anne-babası hakkında kendisine farz olan yükümlülüğünden veya çocuklarına farz olan terbiyeyi vermekten kaçması

Böbürlenerek yürümek

Cuma hutbesi verilirken, önde boşluk bulunmamasına rağmen öne geçmek için ayaklarını, oturan insanların omuzlarının üzerinden atmak veya onlara eziyet verecek şekilde öne geçmek

Namaz kılan kimse ile secde ettiği yer arasından engel olmaksızın geçmek

Ayağının hizasında ve yakında bulunan Mushaf’a ayağı uzatmak

Haram olan her hangi bir şeyi işlemek için yürümek

Farzı terk etmek için yürümek

Bedenin Günahları

Bedenin günahlarından bazılar şunlardır:

Anne babaya asi olmak 

Savaş meydanından Allâh rızası için savaşanların arasından kaçmak

Akrabalar ile bağı kesmek

Müslümanların güvencesi altında olan kâfir olsa dahi komşuya zarar vermek

Erkeklerin kendilerini kadınlara; kadınların da kendilerini erkeklere, karşı cinse has olan kıyafet veya başka şeylerle benzetmeleri  

Erkeklerin, ihtiyaçları olmaksızın ellerine veya ayaklarına kına yakmaları 

Saçı siyaha boyamak

Erkeklerin, aşık kemiklerini aşacak uzunluktaki giysileri, kibirlenip böbürlenmek için giymeleri

Herhangi bir özür olmaksızın farz ameli bozmak

Nafile olan bir ibadete başladıktan sonra tamamlamadan yarıda kesmek

Müslüman’ı, onunla alay edercesine taklit etmek

İnsanların ayıplarını gözetlemek

Dövme yaptırmak

Müslüman’a, dini bir özür olmaksızın üç günden fazla küs kalmak 

Bidatçı veya fasık ile fıskında (işlediği günahta) hoşnut etmek için bir arada bulunmak

Erkeklerin; gümüş yüzük haricinde, altın veya gümüş takmaları ve tümü ipek olan veya ipek ağırlıklı kumaştan kıyafet giymeleri

Erkeğin, namahrem olan bir kadınla, kendisinden utanılan yaştaki üçüncü bir şahsın görmediği bir yerde baş başa bulunması

Kadının yanında mahremi veya mahrem hükmünde olan bir kimsesi olmadan sefere çıkması

Hür olanı zorla çalıştırmak

Evliyaya düşmanlık etmek

Günah işlemeye yardımcı olmak

Kalpazanlık yapmak

Altın veya gümüş kap kacak kullanmak

Farzı terk etmek veya farzı, bir rüknünü veya bir şartını terk ederek ya da bozacak bir amel ile yapmak

Kendisine Cuma namazı farz olanın, öğle namazını kılsa dahi, Cuma namazını kılmaması

Köy veya şehir halkının tümünün beş vakit namazı cemaat ile kılmayı terk etmesi

Farzı, özür olmadan vaktinden sonraya bırakmak

Avı; keserek değil de, taş ve domdom kurşunu gibi ağırlığıyla öldüren şeylerle avlamak

Diri hayvanı hedef tahtası olarak kullanmak

Boşanma sebebiyle iddetli olan bayanın, iddeti bitmeden özürsüz olarak evden dışarı çıkması

Kadının, kocasının yasını tutmaması

Camileri, necis veya tahir dahi olsa tiksindirici şeylerle kirletmek

Hacca gitmeye imkânı olduktan sonra hac vazifesini yerine getirmeyi ihmal etmek

Belli bir yerden (meslek, iş, mülk gibi) geliri olmayıp, borcunu kapatma umudu olmayanın borç isteyip borcunu kapatabilecek durumda olmadığını belirtmemesi 

Kendisine borcu olanı, borcunu kapatmaya gücünün yetmediğini bildiği halde, derhal ödemesi için zorlamak

Malı, haram olan şeylerde kullanmak

Kur’ân-ı Kerîm’e veya dini ilimlere, gereken saygıyı göstermemek 

Çocuğun, Kuran-ı Kerîm’i öğrenmesi haricinde, Mushaf’ı abdestsiz taşımasına müsaade etmek

Arazinin sınırını başkasının arazisinden kendi mülküne katarak değiştirmek 

Yolu, caiz olmayacak şekilde kullanmak

Ödünç alınan şeyi, izin verilmediği şekilde veya izin aldığı müddetten daha uzun süre kullanmak 

Umuma ait otlaklarda hayvanlarını otlatmak isteyenleri, umuma ait ormanlardan odun toplamak isteyenleri, kaynağından tuz, gümüş veya altın alanı ya da umuma ait artezyen kuyulardan su içenleri, bundan men ederek, buraları sahiplenmek

Sahibinden kaybolan bir şeyi bulup, şartlarına göre sahibini aramadan kullanmak

Mazeret olmaksızın, haram işlenen yerde bulunmak

Çağırılmadığı yemekli davetlere izinsiz veya utandırma yolu ile girmek

Kişinin hanımları arasında farz olan nafaka ve geceleme konusunda eşit davranmaması

Ancak hanımlarından birisini daha fazla sevmesi ve ona daha çok meyilli olması haram değildir.

Hanımların namahrem erkekleri günaha meylettirmek için evden çıkmaları

Büyü yapmak ve yaptırmak

Halifeye isyan etmek

Yani halifenin, halifeliği sabit olduktan sonra, ona karşı çıkmak haramdır. Örneğin; Ali radiyallâhu anh’a hilafet sabit olduktan sonra isyan edip ona karşı savaşanlar.

Kişinin; yetimin, caminin, kadılığın veya benzerlerinin sorumluluğunu yerine getiremeyeceğini bilmesine rağmen üstlenmesi

Zalimi barındırıp ondan haklarını almak isteyenleri bundan men etmek

Müslüman’ı korkutmak  

Yol kesicilik (haydutluk) yapmak

Yol kesenler, yaptıkları şeylere göre cezalandırılırlar. 

Adak adayanın, adağını yerine getirmemesi 

İftar etmeksizin peş peşe iki veya daha fazla gün art arda; hiçbir şey yemeden veya içmeden oruç tutmak 

Başkasının yerini kapmak, zarar vererek geçmek veya başkasının sırasını kapmak 

Related Posts

You may like these post too

KALBİN FARZLARI

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment