Blog

Mehdi’nin zuhuru nedir?

Bazı kişiler diyorlar ki: Kur’an-i kerimde Mehdi Aleyhisselam’ın gelişi ile alakalı ayet yoktur,dolayısıyla Mehdi inancı doğru değildir.

Tabii ki bizim kaynaklarımız Kuran-ı Kerîm ile birlikte Peygamber Efendimiz’in hadisleri ve mûteber(itibar edilen) alimlerimizin ittifak ettikleri görüşleridir. Namaz kılmayı Rabb’imiz Kuran-ı Kerim’de emretti ancak namazların hangi vakitte kaç rekat olduğunu bildirmedi. Sabah namazının farzı 2 rekat olduğu ayetlerde yazılı değil. Bu bilgilei Peygamber Efendimiz’den, hadislerden. Bizler Hadislere iman ettik.33 sahabe 5 tabiin Mehdi aleyhisselamın kıyamete yakın zuhur edeceğini beyan etmiş.

Kıyametin küçük alametlerinden olan  Mehdinin çıkması sahih hadislerle sabittir.

İmam Ebu Davud ve İmam Ettirmizi ve İmam Hakim ve İmam İbnuhibben şu hadisi rivayet etmişlerdir:
لا تقومُ السّاعَةُ حتى يَملِكَ النَاسَ رجلٌ من أهلِ بيتي يواطىءُ اسمُهُ اسمي واسمُ أبيهِ اسمَ أبي فيملؤها قِسطًا وعدلاً 

 

Anlamı: Ehli beytimden adı benim adım gibi olan ve babasının adı benim babamın adı gibi olan insanları hükmedecek ve yer yüzünü adaletle donatacak olan adam gelmedikçe  kıyamet kopmayacaktır.

Alimler İmam Mehdi hakkında varid olan hadislerin sahih olduğunu belirtmişlerdir.
(Hafız İmam İbnu Hacer Askalani ve İmam Suyuti )
Hatta İmam Suyuti bu hadisin manevi tevature sahip olduğunu belirtmiştir.
Ve hadis ilminde kitap yazan alimlerin çoğu Mehdinin çıkması hakkında ayrı bir bölüm yazmışlardır.İmam Suyuti ve İmam Nu^eym İbnu Hemmeed  “el-fiten li ne’im bin hemmeed” kitabının 205. Sayfasında , şemsettin el kurtubi “et-tezkire fi ahwalil el mewte ve umurul ahirah” 691. Sayfasında, Yûsuf bin yahya bin selmî “ukduddurar fi ahbêri’l muntezar” kitabında, İmam Suyûti “El ‘urful verdi fi ahbêri’ll Mehdi” adlı kitabında  ve daha çok alim, kitaplarında Mehdi Aleyhisselêm’in zuhuruyla ilgi ayrı bir bölüm yazmışlardır.

Muhaddis olmayan kişilerin mehdinin gelmeyeceğine dair sözlerine itibar edilmez. Çünkü İmam Mehdi hakkında hadis rivayet edenleri sayacak olursak onlar 38 kişidirler.33’ü Sahabe diğer b kişi ise Tabiinlerdendirler.

Muhammed El-Berzenci  “El İşâ’eh li Eşrati’s Sâ’eh” kitabının 184. Sayfada buyuruyor ki:

“ Hadislerden anladım ki, ahir zamanda mehdinin varolacağı ve zuhur edeceği, peygamber efendimizn soyundan olduğu ve fatmanın torunlarından olduğu, manevi tevatür derecesine erişmiştir ve bunları inkar etmenin bir manası yoktur.”

Muhammed bin cafer el kettâni “fi nazmil mutenaasir minel hadis el mutevatir” 227. Sayfasında buyurdu ki:

“velhasıl, mehdinin gelmesi ilgili olan hadisler mutevatirdir. Aynı şekilde deccalin çıkması ve Meryem oğu isa peygamberin nüzulü de aynı şekildedir.”

Ama Molla ali el-kari’nin El-mirkat adlı kitabının 9.cilt 364. Sayfasında şöyle buyurmaktadır:  “  mehdi sadece Meryemin oğlu isadır” hadisinin muhaddislerin ittifakıyla zayıf olduğu bildirilmiştir. Hatta bazı alimler mevzu hadis olduğunu söylediler. “

 

Mehdi Aleyhissêm hakkında inen hadislerden bazıları şunlardır:

 

İmam Muslim’in Ceriri’den, Ceriri’nin Ebi Nadrah’tan rivayet ettiği Hadis-i Şerif şöyledir:
“Cabir bin Abdullah’ın yanındaydık. Cabir Bin Abdullâh dedi ki: Resulullâh şöyle buyurdu:
“Ümmetimin sonunda bir halife olacak, o malı saymadan serpercesine dağıtacaktır.”

Ebu Said Hudrî ve Cabir bin Abdullâh dediler ki: Resulullâh  şöyle buyurdu:
“Ahır zamanda sizin bir halifeniz olacak ki, o malı saymadan dağıtacaktır.”
(İmam Muslim, Sahih, Fiten ve Eşrâtu’s Sâ’eh kitabı)

Cabir bin Abdullâh dedi ki: Allah Resulü’nün şöyle buyurduğunu duydum:
“Kıyamete kadar ümmetimden bir taife hak üzere olup savaşacak ve muzaffer olacaktır.” Sonra buyurdu ki: “İsa bin Meryem gökten nazil olacak ve onların amiri ona: ‘Gel bize namaz kıldır’ diyecek. İsa cevaben: ‘Hayır, sizin bazılarınız, diğer bazılarınıza amirlerdir; Allâh’ın bu ümmete verdiği bir üstünlüktür bu’ diyecektir.”  ( İmâm Muslim, Sahih-i Muslim, İman kitabı, Meryem’in oğlu İsa’nın Muhammed’in şeriatiyle hükümdar olarak inmesi babında)

Ebu Hurayra dedi ki: Rasulullâh buyurdu ki:
“imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa yanınıza indiğinde bakalım nasıl olacaksınız?” (İmam Buhari, Sahih, Peygamberler hakkındaki hadisler kitabı)

İbn-u Mâceh  süneninde, Ebu İmâme Et-tavîl’den, deccal hakkında hadisi şöyle rivayet etmektedir: “ Ümmü Şüreyk bint-i Ebi’l-Aker Efendimize  “Yâ Resulellâh! o gün Araplar nerede olacak?” diye sordu.
Resulullâh şöyle buyurdu:
“Araplar o gün az olurlar ve büyük çoğunluğu Beyt’ül-Makdis (Kudüs)te bulunacaklardır. İmamları da sâlih bir insan (Mehdi) olacaktır. Sonra imamları öne geçip kendilerine sabah namazını kıldıracağı sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselâm sabah vaktinde inecektir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselâm’ın öne geçip cemaate namaz kıldırması için imam (Mehdi) arka arka yürümeye başlayacak. Fakat İsa Aleyhisselâm elini onun omuzlarına koyacak ve ona:
‘Geç öne namazı kıldır! Zira kamet senin için getirildi.’ diyecektir.
Bunun üzerine imamları (Mehdi) onlara namazı kıldıracaktır.”

Ebû Nu’aym ve El-Hâris Bin Ebi Usâme (müsnedinde) rivayet ettiler ki:  Câbir Bin Abdullâh dedi ki: Rasûlullâh buyurdu ki: “İsa bin Meryem gökten nazil olacak ve onların amiri Mehdi ona: ‘Gel bize namaz kıldır’ diyecek. İsa cevaben: ‘Hayır, sizin bazılarınız, bazılarınızın amiridir; Allâh’ın bu ümmete verdiği bir üstünlüktür bu’ diyecektir.” Aynı şekilde bu hadisi İmâm Es-Suyûti, “El-‘urfu’l Verdî” kitabının, Mehdi ile ilgili haberler kısmında, Ebû Nuaym’den rivayet etmiştir.

Hâfız Ebû’l Hasan Muhammed Bin El-Huseyn Bin İbrahim Bin ‘Âsim El-Âburri Es-Sicistâni  “Menâkıbu’l İmâm Eş-Şâfii” kitabında buyurdu ki: “ Mehdi’nin bu ümmetten olduğu ve İsâ’nın (Aleyhisselâm) onun arkasında namaz kılacağı ile ilgili haberler bize tevatür yoluyla ulaşmıştır.” Aynı şekilde bu sözü İmâm El-Kurtûbî “Et-Tezkirah” kitabının 701. Ve 702. sayfalarında, El-Hâfiz İbnu Hacer  “El-Fethu’l Bâri” kitabının 6. Cüzünün 493.- 494. sayfalarında,  El-Hâfız Es-Sehavi “El-Fethu’l Muğîs” kitabının 4. cüzünün 21. sayfasında, El-Hâfız Es-Suyûti “El-‘Urfu’l Verdi” kitabının 1. Cüzünün 165. Ve 166. Sayfalarında ve daha başka âlimler de bunu nakletmişler ve tasdik etmişlerdir.
Ebû Sa’id El-Hudri dedi ki: Rasûlullâh Buyurdu ki:

“Mehdi bendendir; açık alınlı ve ……… burunludur; yeryüzünün zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.”  ( Ebû dâvûd, Sünen, Mehdi kitabının başı, 1. Bâb)
İmam Ahmed’in Ebû Said Hudri’den rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
” Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Ömrü uzun da olsa kısa da olsa (aranızda) yedi, sekiz veya dokuz yıl yaşayacak ve yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Yer nebatını çıkaracak ve gök yağmurunu indirecektir.” (İmam Ahmed, Sünen, c:3, s: 26-27)

İmam Ahmed’in Ebû Said Hudri’den rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

” Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğunda, ümmetinden bir adam gelecek ve yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak.” (İmam Ahmed, Sünen, c:3, s: 28)

 

İmam Ahmed’in Ebû Said Hudri’den rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

” Kıyamet, yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadıkça kopmayacaktır. sonra benim soyumdan veya ehl-i beytimden olan bir adam çıkacak, yeryüzünün zulüm ve düşmanlıkla dolduğu gibi onu(yeryüzünü) adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (İmam Ahmed, Sünen, c:3, s:36)

 

Ebû Sa’îd El-Hudrî dedi ki: Rasûlullâh buyurdu ki: zelzelerin ve insanlar arasında ihtilafın olduğu bir zamanda, ümmetimden Mehdi’nin çıkacağıyla müjdeliyorum sizi. haksızlık ve zulüm ile dolduğu gibi yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak. yer ve gök ehli ondan razı olacak. O, malı ‘sihâhâ’ olarak dağıtacak.” bir adam Rasûlullâh’a ‘sihâhâ’ nedir ? diye sordu. Rasûlullâh dedi ki: ” İnsanlar arasında eşit şekilde paylaştırması….(devamı tercüme edilecek.

 

Ebu Said El-Hudri dedi ki: “Peygamberimizden sonra bir hadise baş göstermesinden korktuk ve Resulullâh’a sorduk. Rasûlullâh buyurdu ki:

 

“Ümmetimde Mehdi vardır; çıkacak ve beş veya yedi veya dokuz yaşayacaktır.” -ravilerden zeyd şüphe etti-

 

Ebu Said El-Hudri diyor ki: “Bu müddet nedir?” diye sorduk ve Rasûlullâh “senedir” diye buyurdu ve şöyle devam etti:

 

“İnsan ona gelecek ve “ey Mehdi! bana da ver, bana da ver!” diyecek; Mehdi de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır.” (Tirmizi/ Sünen/  Fiten Kitabı/ 53. bâb)

 

Abdullâh’dan dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu:

 

“Ehl-i beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi Arablara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir.” (Tirmizi/ Sünen/ El-Fiten Kitabı/ Mehdi hakkındaki hadisler bâbı)

 

Abdullâh’dan rivayet edilmiştir: Resulullah buyurdu ki:

 

Ehl-i beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi başa geçecektir.” (Tirmizi/ Sünen/ El-Fiten Kitabı/ Mehdi hakkındaki hadisler bâbı)

 

Ebu Said El-Hudri’den; Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ümmetim içinde el-Mehdi olacaktır.(Aranızda kalacağı süre) kısa tutulursa yedi yıldır, uzun tutulursa dokuz yıldır. Benim ümmetim o devirde öyle bir nimetlendirilecek ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer, yemişini (gıda ürünlerini) verecek ve insanlardan hiç birşey saklamıyacaktır. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: Ya Mehdi! Bana (mal) ver, diyecek. Mehdi de: Al, diyecektir.” ( İbn Mâceh/ Sünen/ El-Fiten kitabı/ Mehdi hakkındaki haberler bâbı)

 

Related Posts

You may like these post too

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment