Blog

Ebû Leheb’in Azabı Asla Hafiflemeyecektir

Değerli Müslüman Kardeşim! Peygamber Efendimiz Muhammed صلى الله عليه وسلم amcası olan Ebû Leheb hakkında bazı kimseler tarafından uydurulan bir konuda, emri bil ma’rûf ve nehyi anil münker kâidesi ışığında sizleri uyarmayı, kendimize görev addettik. Buhârî’nin Urve’den rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimiz’in amcası olan Ebû Leheb, Peygamber Efendimiz’in doğumuna sevinmiş ve bundan dolayı câriyesi olan Suveybe’yi
azâd etmiştir. Hazreti Abbâs, Ebû Leheb öldükten sonra onu rûyada görmüş ve ona demiş ki: “Durumun nasıl?”. O da demiş ki: “Ben çok kötü haldeyim, ancak Suveybe’yi azâd ettiğim için bana birşey içiriliyor.” Âlimler buyurdular ki: “İhtimaldir ki Abbâs, Ebû Leheb’i rûyada gördüğü zaman henüz İslâm’a girmemişti.” Bu sadece bir rüyâdır, kesinlikle Hadîs değildir; bir Peygamber rüyâsı da değildir. Dolayısıyla bu rüyâya dayanarak dînî hüküm verilmez. Çünkü bu; Kur’ân-ı Kerîm’i, Hadîs-i Şerîfler’i ve âlimlerin icmâsını yalanlamaktır. (Üstelik Hazreti Abbâs bu rüyâyı Efendimiz’e de anlatmamıştır.)

Âlimler buyurdular ki: “Eğer bir Hadîs Kur’ân-ı Kerîm’e, mütevâtir Hadîs-i Şerîfler’e ve akla ters düşüyorsa ve de te’vîl yapılacak bir hadîs değilse, bu Hadîs batıldır.” Ebû Leheb ile ilgili yukarıda zikredilen konunun doğru olmadığına dâir Kur’ân-ı Kerîm’de birçok delîl vardır. Bu Âyet-i Kerîmeler’den bazıları şunlardır: Yüce Rabb’imiz Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki:

Anlamı: “Orada ne bir serinlik ve ne de güzel içecek bir şey tadacaklar! Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.” (En-Nebe Sûresi 24-25) َ

Anlamı: “Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azâb hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır.” (El-Bakara Sûresi 162)

Anlamı: “Kâfirlerin azâbları hafifletilmez.” (Âl-i İmrân Sûresi 88)

Peygamber Efendimiz’in konuyla ilgili Hadîs-i Şerîf’inin meâli şöyledir: “Kâfir, dünyada yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını dünyada görür, Âhiret’te o iyiliklerden hiç bir şey görmez.”

Ebû Leheb hakkında anlatılan bu kıssayı Hâfız Bin Hacer El-Askalânî “Buhârî”nin şerhi, 9. cilt, Nikâh Kitabı, Emzirme Bâbı’nda reddetmiş ve buyurmuştur ki: “Bu kıssa Kur’ân-ı Kerîm Âyetleri’nin zâhirini yalanlıyor.” Daha sonra Kadı İyâd’ın, kâfirlerin Âhiret’te sevâplarının olmayacağı ve azaplarının hafiflemeyece- ği konusunda icmâ’ı naklettiğini bildiriyor. Ayrıca İmâm El-Kastalânî de, “İrşad Es-Sâri Li Şerh Sahîh El-Buhârî’’ adlı kitabında Hâfız Bin Hacer’in bu konudan söz ettiği gibi söz etmiştir. Ehl-i Sünnet âlimleri Âyet-i Kerîmeler’in ve Hadîs-i Şerîfler’in kendi aralarında ve birbirleriyle çelişmeyeceği konusunda ittifak etmişlerdir. Ebû Leheb’in Cehennem’de azâbının hafifleyeceğini söylemek ise Âyet-i Kerîmeler’i, Hadîs-i Şerîfler’i ve âlimlerin icmâsını yalanlamaktır. Ayrıca bu kıssayı anlatanlar: “Biz azâbı hafifliyor demiyoruz, takdir edilen azap budur. O azap içinde iken parmağının boğumundan su içiyor.” diye iddiâ ediyorlar. Bu insanlara sormak lazım: “Cehennem azap yurdu mudur yoksa nimet yurdu mudur?” Tabîki azap yurdudur. Bu kıssanın doğru olduğunu iddiâ edenler, konuyla ilgili Âyet-i Kerîmeler’i, Hadîs-i Şerîfler’i ve âlimlerin icmâını yalanlamış olurlar ki bu da dînimize zıttır. Bu inanç kişiyi İslâm’dan çıkarır ve kişinin tekrar İslâm’a girme niyeti ile Kelime-i Şehâdet’i söylemesi gerekir. Sonuç olarak hakkında bütün bir Sûre nâ- zil olan, İslâm’a ve Peygamber Efendimiz’e düşmanlığıyla tanınan Ebû Leheb’in azâbının hafiflemeyeceği ve Cehennem’de ona hiçbir rahatlığın olmayacağı; Kur’ân-ı Kerîm’de, Hadîs-i Şerîf’lerde ve âlimlerin icmâsında bildirilmiştir. Muvaffakiyet Allâh’tandır…

Related Posts

You may like these post too

İSLÂM TEK HAK DİNDİR

PEYGAMBERLER HAKKINDA CAİZ OLMAYAN BAZI SIFATLAR

Bir Cevap Yazın

it's easy to post a comment